Gescheiden ouders protocol

De Vijfster heeft leerlingen van wie de ouders niet bij elkaar wonen. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Het schoolbestuur RVKO heeft hiertoe een protocol vastgesteld, dat hier is na te lezen.Regelmatig worden de scholen geconfronteerd met de vraag of zij wel of geen informatie mogen of moeten geven in situaties van echtscheidingen. Dat was voor het bestuur van de RVKO aanleiding om een beleidsstuk, inzake informatieplicht gescheiden ouders, vast te stellen. In het beleidsstuk zijn de wettelijke regelingen, de daarbij behorende toelichtingen en het protocol opgenomen.Uitgangspunt is dat de school zich neutraal dient op te stellen bij echtscheidingen. Er mag geen informatie gegeven worden aan een ouder die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen. Het verstrekken van dergelijke informatie kan er al snel toe leiden dat de school ongewild partij wordt in de echtscheiding en de gedupeerde ouder een rechtszaak begint tegen de school.