Ouderbetrokkenheid

Kennismakingsgesprekken

De groepsleerkrachten willen graag persoonlijk kennismaken met alle ouders. U kent immers uw kind het beste en kunt ons voorzien van belangrijke informatie. Vandaar dat er aan het begin van het jaar kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Alle ouders worden verwacht voor deze tien minuten durende kennismaking. Voor startende leerlingen van groep 1 vindt dit kennismakingsgesprek na ongeveer 4 weken plaats met de groepsleerkracht.

10-minutengesprekken

Tijdens de eerste 10-minuten gesprekken in november krijgen de leerlingen geen rapport, maar vindt een voortgangsgesprek met groepsleerkracht en ouders plaats. Aan de hand van de werkhouding en de resultaten gaan wij met u in gesprek over de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind. Vervolgens krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 twee keer per schooljaar hun rapport. Op basis van dit rapport vinden rapportgesprekken plaats. Het eerste rapport wordt aan de ouders rond februari meegeven. Het tweede rapport ontvangt uw kind twee weken voor het einde van het schooljaar.

Ouderparticipatie

Oudercommissie

De Vijfster heeft een actieve oudercommissie (OC). Het bestuur van de OC beheert niet alleen de ouderbijdrage, maar zorgt samen met het schoolteam en een aantal ouders voor de uitvoering van de vele activiteiten die door de ouderbijdrage worden bekostigd.


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan binnen de school. De raad bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De directie van de school heeft binnen de medezeggenschapsraad een adviserende rol. De medezeggenschapsraad denkt mee over de inhoudelijke kant van het onderwijs. De raad heeft een adviserende stem of geeft instemming over beleidsaangelegenheden van school of bestuur. Alle bevoegdheden zijn beschreven in het reglement medezeggenschap. Dit reglement is op te vragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad.

Informatie over de activiteiten van de medezeggenschapsraad krijgt u rechtstreeks van de MR of via Parro. Daarnaast kunt u op onze website de nodige informatie en notulen terugvinden over de MR. Binnen het bestuur van de RVKO is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld.

Klassenouders

De klassenouder helpt de leerkracht met het organiseren van allerlei zaken, zoals het regelen van vervoer naar een buitenschoolse activiteit, het zoeken naar vrijwilligers voor activiteiten rondom de klas of het bijstaan tijdens activiteiten. Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u dat aan één van de groepsleerkrachten kenbaar maken. Aan het begin van het schooljaar inventariseert de klassenouder telefoonnummers, zodat hij/zij u kan toevoegen aan de groepsapp.

Ouderdenktank

Op aanvraag komen ouders en directie bij elkaar voor een denktank-overleg. Tijdens deze denktank worden verschillende onderwerpen besproken. Het zijn onderwerpen aangedragen door de ouders en/of er ligt een hulpvraag van de school.

Koffie-ochtenden

Drie keer per jaar vindt een koffie-ochtend plaats. Tijdens de koffie-ochtenden kunnen ouders gezellig met elkaar in gesprek onder het genot van een kop koffie, thee en wat lekkers. Directie en/of ambulant personeel zijn bij deze ochtenden aanwezig.