PO-VO

Op 8 februari 2022 is de wet ‘doorstroomtoetsen PO’ aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet draagt bij aan een soepele overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De eindtoets in groep 8 zal in het schooljaar 2023-2024 veranderen in een ‘doorstroomtoets’. Deze naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het PO naar het VO. Want ook in het VO blijven leerlingen zich verder ontwikkelen.

Als school volgen wij de ontwikkeling van elke leerling en hebben wij een procedure om te komen tot een passend en kansrijk schooladvies. De procedure die wij op de Vijfster hanteren betreft de advisering en bijstelling advies is hieronder uitgewerkt.

Totstandkoming schooladvies

Bij de totstandkoming van het schooladvies wordt gekeken naar de ontwikkelingen die de leerlingen hebben doorgemaakt in hun gehele schoolloopbaan. Het opstellen van een passend schooladvies vraagt dus op de basisschool om een zorgvuldige adviesprocedure bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk om bij het opstellen van het schooladvies ook rekening te houden met het heersende school- en/of klassenklimaat. Op de Vijfster volgen wij de richtlijnen die zijn opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, welke worden ondersteund door de PO- en VO-raad.

Om een passend pre advies en voorlopig schooladvies op te stellen, wordt op de Vijfster naar onderstaande uitgangspunten gekeken:

Er wordt op alle vakgebieden gekeken naar de resultaten van de leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en groep 8. Wij zijn ons ervan bewust dat de resultaten op het gebied van rekenen/wiskunde en begrijpend lezen de beste voorspellers zijn voor succes in het voortgezet onderwijs.

De resultaten van de methode gebonden toetsen uit eerdere groepen en groep 8 worden geraadpleegd.

Bij leerlingen met specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften wordt adequate en aanvullende informatie (o.a. van een capaciteiten- of intelligentieonderzoek) verzameld in het leerling dossier. 

Aanvullende informatie betreft thuissituatie, gedragskenmerken, sociaal - emotionele en executieve vaardigheden, werkhouding, motivatie, zelfstandig etc. wordt gebaseerd op meerjarige observaties. Deze informatie wordt systematisch vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en het onderbouwingsdocument dat vanaf eind groep 6 wordt ingevuld.

Als er twijfels zijn bij de totstandkoming van het advies dan worden de ‘harde en zachte leerling kenmerken’ tegenover elkaar afgewogen. Bij het opstellen van de pre adviezen en voorlopige adviezen wordt een afweging gemaakt tussen het geven van een enkelvoudig en/of meervoudig advies. Uiteindelijk is het voorlopige advies wat door ons wordt gegeven leidend bij de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.  

Bijstellen advies n.a.v. doorstroomtoets

In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Deze toets bepaalt uiteindelijk het definitieve advies. Bij de doorstroomtoets kunnen 6 verschillende toetsadviescategorieën afgegeven worden, namelijk:  

praktijkonderwijs/vmbo basisberoepsgerichte leerweg (pro/vmbo bb)

vmbo basisberoepsgerichte leerweg /vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo bb/vmbo kb)

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg/vmbo gemengde leerweg-theoretische leerweg (vmbo kb/ vmbo gt-tl)

vmbo gemengde leerweg-theoretische leerweg /havo (vmbo gt-tl/havo)

havo/vwo

vwo

De uitslag van de doorstroomtoets kan alleen van invloed zijn op het uitstroomniveau van de leerling als het behaalde resultaat hoger uitvalt dan het eerder gegeven voorlopige advies. Als de uitslag van de doorstroomtoets dus lager is dan het voorlopige advies zullen er geen veranderingen in het schooladvies doorgevoerd worden. Behaalt een leerling op de doorstroomtoets een hogere score dan verwacht, dan zal het voorlopige advies worden heroverwogen en in samenspraak met ouders en leerlingen herzien. Alleen als een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling wordt geacht, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen. Dit besluit is alleen geldig met een goede onderbouwing van de school.